News release

Legal regulator sets out vision to help £380m Welsh legal sector thrive

EnglishCymraeg

The Chair of the Solicitors Regulation Authority has set out how she wants to help the Welsh legal sector grow, providing affordable, accessible services for the public and supporting the Welsh economy.

Enid Rowlands, our Chair, who is based in North Wales, hosted a reception in Cardiff Bay last night for around 70 people, including consumer organisations, AMs, academics, law firms and government officials.

We regulate 5,000 solicitors and 450 firms in Wales. Around one in five of solicitors speak both Welsh and English. The Welsh legal sector's turnover is now more than £380m - growth of around three percent in the last year.

Speaking at the event Enid Rowlands said: "A growing, competitive economy in Wales needs a growing, competitive legal sector. From the high street solicitor to Cardiff's big commercial firms, a thriving legal sector benefits us all. It gives the public more choice and helps local businesses looking to grow.

"As a regulator, we can support that growth by encouraging an open, modern market. We are cutting bureaucracy, saving costs and making changes so it is easier for firms to offer new services and for new types of firm to set up here. Of course public protection is key and maintaining high standards is at the heart of what we do.

"And what about opportunities for young people in Wales? I want to see a diverse legal workforce, where the best people from every background can succeed. We helped develop the Higher Apprenticeship in Legal Practice, and want to play our part in making that a success. It's not just the right thing to do, it's good for business."

Mick Antoniw, Counsel General to the Welsh Government, also spoke at the event. He said: "I was very pleased to welcome the Solicitors Regulation Authority to Wales. I’m very keen to do what I can to ensure the views of solicitors in Wales are properly heard and considered in the SRA’s work.

"The Welsh Government is a pro-business Government, one which will continue to work with the business community to create growth and prosperity. A strong, competitive and engaged legal services sector is a very valuable part of that business community and is essential for sustainable economic growth in Wales and across the UK

"I want the legal sector to engage with the Welsh Government as we work to deliver meaningful change for the better in Wales to ensure a thriving legal services sector across Wales."

We have also announced that it establishing a Welsh Advisory Forum to make sure that it is regulating as effectively as possible in Wales. This will help us build on our recent work to increase its presence in Wales and make sure we are serving the Welsh public's interest. We also held our first Board in Cardiff yesterday.


EnglishCymraeg

Rheoleiddiwr cyfreithiol yn nodi gweledigaeth i helpu sector cyfreithiol Cymru sy’n werth £380m i ffynnu

Mae Cadeirydd yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr (SRA) wedi nodi sut y mae y sefydliad yn awyddus helpu y sector cyfreithiol yng Ngymru i dyfu, gan ddarparu gwasanaethau fforddiadwy a hwylus i’r cyhoedd a chefnogi’r economi yng Nghymru.

Cynhaliodd Enid Rowlands, Cadeirydd yr SRA, dderbyniad ym Mae Caerdydd Dydd Mawrth i ryw 70 o bobl, yn cynnwys sefydliadau defnyddwyr, Aelodau Cynlluniad, academyddion, ffyrmiau cyfreithiol a swyddogion llywodraeth.

Mae’r SRA yn rheoleiddio 5,000 o gyfreithwyr a 450 o ffyrmiau yng Nghymru. Mae rhyw un ym mhob pump o gyfreithwyr yn ddwyiathog. Mae trosiant sector cyfreithiol Cymru bellach yn fwy na £380m - twf o ryw dri y cant yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Wrth annerch y digwyddiad dywedodd Enid Rowlands: "Mae ar economi cystadleuol, cynyddol yng Nghymru angen sector cyfreithiol cystadleuol, cynyddol. O’r cyfreithiwr ar y stryd fawr i ffyrmiau masnachol mawr, mae sector cyfreithiol ffyniannus o fudd i ni i gyd. Mae’n cynnig mwy o ddewis i’r cyhoedd ac yn helpu busnesau lleol sy’n ceisio tyfu.

"Fel rheoleiddiwr, gallwn ninnau gefnogi'r twf hwnnw drwy hybu marchnad agored, fodern. Rydym yn torri biwrocratiaeth, yn arbed costau ac yn gwneud newidiadau i’w gwneud yn haws i ffyrmiau gynnig gwasanaethau newydd ac i fathau newydd o ffyrm gael eu sefydlu yma. Wrth gwrs mae diogelu’r cyhoedd yn allweddol a chynnal safonau uchel sydd wrth galon ein gwaith ni.

"Mae’n bwysig creu gyfleoedd i bobl ifanc Cymru. Rwyf am weld gweithlu cyfreithiol amrywiol, lle gall y goreuon o bob cefndir lwyddo. Buom yn helpu i ddatblygu'r Brentisiaeth Uwch mewn Ymarfer Cyfreithiol, ac rydym am chwarae ein rhan i wneud hynny’n llwyddiant. Nid yn unig dyna’r peth cywir i’w wneud, ond mae’n dda i fusnes hefyd!"

Bu Mick Antoniw, Cwnsler Cyffredinol Llywodraeth Cymru hefyd yn annerch y digwyddiad. Dywedodd: "Roedd yn dda iawn gen i groesawu’r Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr i Gymru. Rwy’n awyddus iawn i wneud popeth posibl i sicrhau bod carn cyfreithwyr Cymru’n cael ei chlywed a’i hystyried yn iawn yng ngwaith yr SRA.

"Mae Llywodraeth Cymru yn llywodraeth sydd o blaid busnes, ac yn un a fydd yn parhau i gydweithio â’r gymuned fusnes i greu twf a ffyniant. Mae sector cyfreithiol cryf, cystadleuol a pherthnasol yn rhan bwysig iawn o’r gymuned fusnes honno ac mae’n hanfodol ar gyfer twf economaidd cynaliadwy yng Nghymru a ledled y Deyrnas Unedig.

"Hoffwn weld y sector cyfreithiol yn ymwneud â Llywodraeth Cymru wrth inni weithio i sicrhau newid ystyrlon er gwell yng Nghymru i sicrhau sector gwasanaethau cyfreithiol ffyniannus ledled Cymru."

Mae’r SRA hefyd wedi cyhoeddi eu bod yn sefydlu Fforwm Cynghori i Gymru i wneud yn siŵr ei fod yn rheoleiddio mor effeithiol â phosibl yng Nghymru. Bydd hyn yn ei helpu i adeiladu ar ei waith diweddar i gynyddu ei bresenoldeb yng Nghymru gan sicrhau ei fod yn gwasanaethu buddiannau’r cyhoedd yng Nghymru.